Cena:
na vyžiadanie
Objekty:
priemyselné haly, administratívne budovy, garáže, byty, domy, pivnice
Typ služby:
jednorazová

Realizácia sanačných a čistiacich práce po škode spôsobenej požiarom patrí medzi odborné činnosti, ktorým predchádza dôkladná príprava, plánovanie efektívnych pracovných postupov vrátane zabezpečenia potrebnej špeciálnej chémie, ochranných pracovných pomôcok a vo väčšine prípadov aj zabezpečenie vysokozdvižnej techniky a iného strojového a materiálového vybavenia.

Štandardný postup sanačných prác je rozdelený do 3 fáz:
 1. Analýza skutkového stavu a prípravné práce
2. Dekontaminačné a čistiace práce
3. Dezinfekcia priestoru a povrchov

1) ANALÝZA SKUTKOVÉHO STAVU A PRÍPRAVNÉ PRÁCE

  • Ako prvé bezprostredne po uhasení požiaru je nevyhnutné odborne zhodnotiť škody a identifikovať a lokalizovať hlavné ,,ohniská“. Veľmi dôležité je zahájiť proces sanačných prác rýchlo a minimalizovať škody, pretože základom sanačných prác je rýchlosť, odbornosť, efektívnosť a kvalita.
  • Pri analýze skutkového stavu je potrebné prihliadať na rozsah poškodenia objektu a jeho statiku, ktorá môže byť narušená, preto je nevyhnutné vykonať opatrenia na zamedzenie ďalších škôd.
  • Vypratávacie a likvidačné práce – oheň a splodiny horenia často poškodia a kontaminujú rôzne časti a zariadenia objektu, ktoré sú termicky poškodené a nepoužiteľné. Tieto poškodené časti je nutné odstrániť, prípadne demontovať a následne vypratať vrátane likvidácie odpadu. Časti, ktoré nie je potrebné likvidovať je možné zachrániť sanáciou.
  • Vysušenie priestoru (v prípade premočenia hasiacou vodou) – tento proces prebieha pomocou kondenzačných sušičov a ventilátorov a je nevyhnutný na zabezpečenie objektu proti vzniku plesní. V niektorých prípadoch si situácia môže vyžadovať otvorenie priestoru a vytvorenie odvetrávacích otvorov.

2) DEKONTAMINAČNÉ A ČISTIACE PRÁCE

  • Chemická dekontaminácia povrchu – činnosť pri ktorej sa kontaminant resp. chemická látka odstraňuje z povrchu alebo priestoru, čím sa znižujú jej škodlivé účinky. Jedná sa o proces čistenia, ktorý umožní odstrániť nečistoty spôsobené zadymením priestoru v dôsledku požiaru bez nutnosti výmeny poškodeného povrchu (nie vždy je to možné). Kontaminácia povrchu alebo priestoru je spôsobená únikom nebezpečných chemických látok dôsledkom horenia a likvidácii požiaru. Pri požiari vzniká veľké množstvo splodín horenia, ktorých toxicita závisí od druhu materiálu, ktorý horí. Medzi takéto nebezpečné látky patria rôzne organofosfáty, aldehydy, chlórované uhľovodíky, nitrily, amíny, izokyanáty, anorganické a organické žieraviny, ktoré pôsobia toxicky alebo dráždivo a zostávajú na povrchu. Základný postup dekontaminácia začína identifikáciou druhu a rozsahu kontaminácie, následne sa určí postup a čistiaci prostriedok, ktorý je na to najvhodnejší. Postupuje sa vždy zhora dole a z vnútra von, tak aby sa predišlo znečisteniu nepoškodených povrchov. Tento proces je potrebné realizovať čo najskôr od uhasenia požiaru samozrejme s dodržaním prísnych bezpečnostných opatrení a s predpísanými ochrannými pracovnými pomôckami. Dôležité je rovnako dôsledne narábať s nebezpečným zvyškovým odpadom.
  • Čistenie – vo väčšine prípadov je vzhľadom na prístupnosť povrchov možné len ručné čistenie. Je potrebné povrch a priestor odprašniť, odsať a odstrániť uvoľnené odolné usadeniny a sadze pomocou špeciálnej chémie. V závislosti od typu objektu sa čistí opláštenie, steny, stropy, strešné podhľady, svetlíky, železné konštrukcie, nosníky a stĺpy, vybavenie (rozvody, svietidlá, vypínače, zásuvky, skrine, potrebné vedenie, okná), dvere, brány, schodiská, zábradlia, montážne jamy, podlaha, dlažba. Často krát je potrebná vysokozdvižná technika, zdvíhacie zariadenie a mobilné lešenie.

3) DEZINFEKCIA PRIESTORU A POVRCHOV

  • po chemickej dekontaminácii je potrebné odstrániť zápach, ktorý je možné eliminovať viacerými metódami.
  • Ionizácia vzduchu – proces zabezpečujúci filtráciu vzduchu, ktorý je po škode spôsobenej požiarom často nevyhnutný. Ionizácia spočíva v generovaní častíc elektrostatickým výbojom, ktorej výsledkom je zníženie elektrostatického napätia v priestore a očistenie vzduchu pomocou zhlukovania prachových a iných častíc, ktoré sa zachytia na jemných filtroch. Tento proces je vhodný aj na bežné použitie v rôznych objektoch, ktoré produkujú škodlivé látky – ionty. Produktom tejto činnosti je aj tvorba ozónu, ktorý má v správnom množstve dezinfekčné účinky.
  • Dezinfekcia ozónom – proces dezinfekcie vzduchu a odstránenia rôznych nežiaducich vírusov, baktérií, plesní, húb a pod. Čisto ekologická metóda čistenia, ktorá nezaťažuje životné prostredie a po ktorej aplikácii v priestore nezostane žiadna zdraviu škodlivá substancia, pretože ozón sa následne rozloží na kyslík. Rovnako ako ionizácia je dezinfekcia ozónom vhodná na bežné použitie v domácnosti, či kancelárii. V prípade sanácie dokáže odstrániť zápach po požiari.
  • Fogging – jedna z najefektívnejších metód hĺbkovej dezinfekcie priestorov a povrchov, ktorá funguje na báze suchej a studenej hmly a ktorá dokáže eliminovať 99 % vírusov a baktérii. Napriek tomu, že dokáže preniknúť do pórov povrchu a na rôzne nedostupné miesta nepoškodzuje žiadne zariadenia, dokonca nie je škodlivá ani pre kontakt s potravinami. Táto nová technológia dezinfekcie založená na báze peroxidu vodíka a koloidného striebra sa aplikuje pomocou rozprašovania alebo jemného postreku bez nadbytočného zamáčania povrchu alebo priestoru.

„MK-clean Vám ponúka riešenie širokého spektra Vašich požiadaviek na mieru“

 

Mám záujem o Sanácia a čistenie po požiari